درباره دکتر مارکت​

در آذر سال1397 و با ھدف ارائھ خدمات صرافی و خدمات مشاوره سرمایھ گذاری با تمرکز در حوزه بازارھای جھانی فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعھ با تکیھ بر متخصصین و اساتید مجرب ، دوره ھای آموزشی و مشاوره سرمایھ گذاری سرمایھ گذاری در بازارھای جھاتی توانستھ است توسعھ فعالیت ھای خود را بھ عنوان یک پلتفرم جامع در حوزه بازارھای جھانی و سرمایھ گذاری مطرح نماید

تمامی حقوق برای تیم دکترمارکت محفوظ می باشد.